Điều khoản sử dụng

Các mặt hàng (Clone - Via) chỉ phục vụ cho việc chạy quảng cáo, seending, sử dụng vào các việc vi phạm pháp luật nếu sảy ra vấn đề gì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm