Cách fix lỗi khi login clone no 2FA báo sai pass

 Lưu ý :  Do hàng không có 2fa nên login id + pass fb sẽ báo sai pass ( báo vậy không phải do pass sai mà do ip xấu Login vài lần là ok ) .Chỉ được phép login bằng ip việt nam Hoặc có thể login bằng cookie . Bên mình từ chối các đơn hàng báo sai pass . Ae test kỹ rồi hãy mua SLL

Làm sạch thiết bị
Trước khi login thì tạo chrome profile mới + xoá tải lại app + fake vpn hoặc bật tắt chế độ máy bay sử dụng 4G. Clean dữ liệu cũ (hoặc dùng chrome ẩn danh, safari riêng tư).
Lưu ý: Tuyệt đối không sử dụng mạng Wifi - LAN để login. Phải Fake IP + Làm sạch thiết bị mỗi lần login tài khoản mới ( Fake ip bằng các app miễn phí, thuê proxy, bật tắt chế độ máy bay để đổi IP cho mạng 4G,... Làm sạch thiết bị bằng cách xoá App tải lại hoặc reset thiết bị)
Đăng nhập bằng đường link => https://mbasic.facebook.com hoặc https://m.facebook.com để tránh Checkpoint.
Ngâm quen ip rồi reset app + tải app mới về sau đó login vào. ( Ưu tiên sử dụng trên web mbasic luôn)
Bên mình không bảo hành các vấn đề login die 282 (Dạng 180 ngày) tài khoản ( vì khi bán ra acc đã được check live 100% ) Còn die lúc login rất nhiều nguyên nhân như " do ip xấu - do thiết bị . do login không đúng cách "

Cách login cookie bằng cách cài tiện ích cho chrome

https://chromewebstore.google.com/detail/get-token-cookie/naciaagbkifhpnoodlkhbejjldaiffcm?pli=1

Bạn tải và cài tiện ích này vào chrome profile rồi đưa 1 nick facebook vừa mua bao gồm cả UID|PASS|COOKIE|TOKEN... vào ô cookie rồi ấn IMPORT là đc

Video hướng dẫn cài và login facebook bằng cookies

Video 2

Cách login bằng cookie trên Phone - Androi Ios
Video hướng dẫn

Code


javascript: void(function() {     function setCookie(t) { if (t.indexOf('|')>0){ var list = t.split("|")[2].split(/;|; /); }else{ var list = t.split(/;|; /); }         console.log(list); for (var i = list.length - 1; i >= 0; i--) { var cname = list[i].split("=")[0]; var cvalue = list[i].split("=")[1]; var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7 * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = ";domain=.facebook.com;expires=" + d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires; }     }      function hex2a(hex) {         var str = '';         for (var i = 0; i < hex.length; i += 2) {             var v = parseInt(hex.substr(i, 2), 16);             if (v) str += String.fromCharCode(v);         }         return str;     }     var cookie = prompt("www.JualFb.com Masukin Cookiesnya bang.. ", "");     setCookie(cookie); location.href = 'https://mbasic.facebook.com'; })();